Co to jest metoda projektu?

Projekt to odważne, planowe działanie, wykonywane całym sercem w środowisku społecznym.

H. Kilpatrick

 

METODA PROJEKTU

Stworzona w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaczęto ją stosować na początku XX wieku. Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka, który przedstawił założenia metody w pracy zatytułowanej The Project Method. Jest jedną z najbardziej ambitnych i skutecznych metod edukacji.

Według twórcy naczelną zasadą dydaktyczną jest, że uczniowie samodzielnie zdobywają wiadomości i sprawdzają swoje umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, zamiast przyswajać wiedzę teoretycznie.

PROJEKT to złożone zadanie, które odbywa się w określonym czasie, i które wymaga podejmowania przez dziecko różnorakich i samodzielnych działań, które przybliżają go do rozwiązania problemu stawianego przy rozpoczęciu projektu (np. projekt Budowla, grupa uczniów wybiera wieżę Eiffla i w ramach projektu dowiaduje się gdzie jest dana budowla, kto ją zaprojektował, kto i kiedy zbudował, za zadanie mają zbudować ją sami. Wybierają materiał i np. z patyczków od lodów budują swoją wieżę Eiffla). Zadaniem nauczyciela jest podążanie za grupą, za ich zainteresowaniami i potrzebami, wszystko zgodnie niepodważalną prawdą, że najszybciej i najefektywniej uczymy się tego co nas interesuje.

„Istotne jest to, aby projekt uczył rozwiązywania autentycznych problemów oraz koncentrował się na kwestiach budzących zainteresowanie uczniów. Oczywiście, ogólne ramy merytoryczne projektu zostają nakreślone przez nauczyciela. Przygotowuje on listę zagadnień; określa, jakie umiejętności uczniowie powinni zdobywać i rozwijać; przedstawia koncepcje, które mają zostać opracowane w działaniu. Spośród nich uczniowie wybierają te, nad którymi chcą pracować. Ponadto samodzielnie decydują o sposobach realizacji określonego tematu, formułują problem, interpretują go, analizują i rozwiązują. Warto podkreślić, że nauczyciel może zostawić uczniom swobodę w doprecyzowaniu omawianego zagadnienia. Może też zaproponować już ściślej określony temat – wówczas pozwala młodym ludziom na dokonanie wyboru wśród różnorodnych możliwości jego opracowania.” (źródło: https://www.nowaera.pl/o-metodzie-projektow/istota-metody-projektow.html).

METODA PROJEKTU to:

 • łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin i nauk,
 • łączenie praktyki, doświadczania i teorii – ścisłe połączenie omawianych tematów z życiem,
 • przygotowanie do dorosłego życia – wykonywanie wielu zawodów wiąże się z zespołową pracą projektową,
 • rozwijanie umiejętności, takich jak przyjmowanie odpowiedzialności, twórcze myślenie, samodzielne uczenie się, planowanie i organizacja pracy czy podejmowanie decyzji.

Co wyróżnia METODĘ PROJEKTU?

 • interdyscyplinarność
  Z samej swojej istoty metoda ma charakter interdyscyplinarny. Wykonanie projektu wymaga od uczniów samodzielnego opanowania wiedzy z zakresu wielu przedmiotów nauczania, zaciera granice między życiem szkolnym i pozaszkolnym.
 • progresywistyczna rola nauczyciela
  Innowacją, w porównaniu z klasycznym podejściem szkolnym, jest obecność nauczyciela nie jako „mistrza”, ale jako towarzysza. Rola nauczyciela jest najważniejsza szczególnie w pierwszej fazie projektu. Do zadań nauczyciela należy wybór głównego celu projektu i obszaru tematycznego, co odbywa się w konsultacji z uczniami. Nauczyciel nadal kieruje procesem nauczania i działaniami uczniów, pomaga im, udziela wskazówek i wyjaśnień, jeśli trzeba, jednak przyjmuje inną – trudniejszą rolę – przewodnika, życzliwego doradcy, sternika procesami grupowymi.
 • podmiotowość ucznia
  Akcent przesuwa się z nauczyciela na ucznia. Realizacja projektu uwzględnia zainteresowania, zdolności ucznia oraz jego potrzeby. Rozwijana jest również umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za działania własne i grupy.

Jakie korzyści daje METODA PROJEKTU?

Na zlecenie wydawnictwa Nowa Era, Pracownia Dobrych Badań SYNERGION, wykonała badanie wśród 8689 nauczycieli ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 98% z nich przyznaje, że metoda pracy nad projektem pomaga kształcić umiejętności miękkie i przygotowuje uczniów do funkcjonowania w pracy. Według badanych, na obecnym rynku pracy najważniejsze są takie umiejętności jak m.in. komunikacja, praca w grupie, kreatywność, innowacyjność, korzystanie z nowoczesnych technologii oraz planowanie i organizowanie czasu. Właśnie te zdolności można kształtować dzięki pracy metodą projektu.

Źródło: Badanie „PROJEKTowanie edukacji. Wykorzystywanie metody projektu w szkołach”, Pracownia Dobrych Badań SYNERGION dla Nowej Ery.

metoda projektu - badania

Ocenianie w METODZIE PROJEKTU

W naszej szkole szanujemy indywidualne tempo rozwoju i chcemy przekierować uwagę dzieci, rodziców i nauczycieli na sam proces nauczania, a nie na ocenianie. Każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie. Jeśli podczas procesu edukacyjnego kładzie się zbyt duży nacisk na ocenianie, edukacja odbywa się nie dla rozwoju, zdobywania umiejętności i wiedzy, ale dla ocen, co blokuje motywację wewnętrzną dziecka. Podsumowanie zrealizowania materiału, postępów, ewentualnych trudności odbywa się opisowo – językiem faktów. Informacje o postępach dziecka, rodzice mogą uzyskiwać na bieżąco u nauczyciela. Na koniec roku rodzice otrzymują ocenę opisową dziecka zgodnie z wymaganiami MEN.