Nota informacyjna

NOTA INFORMACYJNA

Niniejsza nota zawiera informacje, których podanie jest wymagane przepisami odpowiednio art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (RODO) i jest przekazywana Rodzicom lub Opiekunom Dziecka podczas pozyskiwania jego danych osobowych lub danych osobowych jego Rodziców lub Opiekunów przez Fundację Gdańską Strefę Porozumienia.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR: 

Administratorem danych osobowych Dziecka oraz danych osobowych jego Rodziców lub Opiekunów, jest Fundację Gdańską Strefę Porozumienia, dalej: Fundacja lub Administrator.

Dane kontaktowe Administratora:

Fundacja Gdańska Strefa Porozumienia

Aleja Grunwaldzka 5

80-236 Gdańsk

adres email: kontakt@zyrafiaosada.pl


CELE, W JAKICH SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE:

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych z Fundacją,
  1. wypełnienia obowiązków prawnych, jakie ciążą na Fundacji,
  1. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby,
  1. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,
  1. dochodzenia roszczeń, 
  1. marketingu bezpośredniego Fundacji i jej działalności, 
  1. wysyłania informacji handlowych,
  1. profilowania, w celu jak najlepszego dostosowania oferty usług edukacyjnych, 
 1. prowadzenia analiz na potrzeby działalności prowadzonej przez Fundację.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. zgoda Rodziców lub Opiekunów Dziecka, przy czym dotyczy to czynności realizowanych z wykorzystaniem numeru telefonu kontaktowego lub/i adresu e-mail dla potrzeb:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych,
  • dochodzenia roszczeń,
  • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby,
  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,  
  • marketingu bezpośredniego Fundacji i jej działalności,
 • dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną,

lub czynności dotyczących przetwarzania danych Dziecka takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, dane dotyczące zdrowia lub przekonania religijne dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych,  

  1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych z Fundacją,
  1. wypełnienie obowiązków prawnych, jakie ciążą na Fundacji,
  1. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby,
  1. wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym,
 1. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację, przy czym dotyczy to: 
    • marketingu bezpośredniego Fundacji i jej działalności,
 • wysyłania informacji handlowych,
 • dochodzenia roszczeń,
 • profilowania celem jak najlepszego dostosowania oferty usług edukacyjnych,
 • prowadzenia analiz na potrzeby działalności prowadzonej przez Fundację.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe będą przechowywane:

  1. przed zawarciem umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w okresie jej obowiązywania, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń,
 1. przez czas niezbędny dla:
 • wypełnienia obowiązków prawnych, jakie ciążą na Fundacji,
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby,
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji,
  1. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 1. do czasu wycofania zgody lub realizacji celu, w jakim jej udzielono, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH  

Fundacja przetwarza następujące kategorie danych osobowych Dziecka:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania, adres zameldowania,
  • data i miejsce urodzenia,
  • imiona Rodziców, imiona Opiekunów,
  • wiek, nr Pesel,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu Dziecka, oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,     
  • lista obecności,
  • oceny i wyniki w nauce, w tym wyniki egzaminów,
  • zainteresowania i uzdolnienia,
  • osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe,
  • udział w konkursach lub zawodach,
  • dane dotyczące zdrowia
 • przekonania religijne

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

W dowolnym momencie osoba, której dane dotyczą, a w przypadku Dziecka, jego Rodzice lub Opiekunowie, mogą (może) wycofać zgodę lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań opartych na zgodzie sprzed jej wycofania.

Prawo sprzeciwu przysługuje w razie przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania powiązanego z marketingiem 
bezpośrednim. W razie skorzystania z tego prawa, Fundacji nie wolno już przetwarzać  danych do takich celów. Sprzeciw można wnieść także z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to sytuacji, kiedy przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku Fundacji nie wolno już przetwarzać tych danych chyba, że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu nie dotyczy sytuacji, kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych lub do podjęcia działań na żądanie Rodziców lub Opiekunów Dziecka przed zawarciem takiej umowy, ani nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, lub ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

Osoba, której dane dotyczą, a w przypadku Dziecka jego Rodzice lub Opiekunowie, ma (mają) prawo:

  1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych lub danych osobowych Dziecka, czyli uzyskania informacji, czy przetwarzane są dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  1. sprostowania danych w razie, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,
  1. niezwłocznego usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
  1. przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania dostarczonych Fundacji danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami danych osobowych są podmioty biorące udział w świadczeniu usług edukacyjnych przez Fundację, placówki służby zdrowia dla celów realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Dziecka, zakłady ubezpieczeń w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, jakiej podlega Dziecko, podmioty prowadzące obsługę księgową, podatkową, prawną Fundacji, doradcy biznesowi, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, informatyczne lub techniczne na rzecz Fundacji, podmioty prowadzące windykację należności dla Fundacji, banki, instytucje płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy i kurierzy, podmioty świadczące usługi druku lub archiwizacji dla Fundacji, biura informacji gospodarczej, podmioty świadczące usługi badania opinii publicznej dla Fundacji, agencje reklamowe.


POZOSTAŁE INFORMACJE:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, jakim obowiązujące przepisy prawa nakładają na Rodziców lub Opiekunów Dziecka obowiązek podania jego lub swoich danych dla celów zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych lub na potrzeby realizacji ustawowych obowiązków lub uprawnień w zakresie związanym z realizacją obowiązku szkolnego przez Dziecko. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych z Fundacją. Odmowa podania danych osobowych oznacza brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych z Fundacją lub jej zmiany. Zakres danych określa formularz umowy o świadczenie usług edukacyjnych stosowany przez Fundację. Fundacja nie planuje przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Liechtenstein, ani do organizacji międzynarodowej. 

Źródłem pochodzenia danych osobowych Dziecka są dane podane przez jego Rodziców lub Opiekunów.  


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przysługujących prawach, można otrzymać kontaktując się z Fundacją pod numerem telefonu 509 449 075 oraz w siedzibie i na stronie internetowej Fundacji www.zyrafiaosada.pl